Všeobecné obchodní podmínky

HORNÍČKOVA AUTOŠKOLA, Lužickosrbská 228/13 Šumperk

Provozovatelé:

Bc. Jana Horníčková: Lužickosrbská 228/13 Šumperk, Spol. vedena u MÚ Šumperk, IČ:06035213
Bc. Martina Horníčková: Lužickosrbská 228/13 Šumperk, Spol. vedena u MÚ Šumperk, IČ:49599721
Bc. Bára Žofie Horníčková: Lužickosrbská 228/13 Šumperk, Spol. vedena u MÚ Šumperk, IČ:06035108
Jan Horníček: Lužickosrbská 228/13 Šumperk, Spol. vedena u MÚ Šumperk,IČ:88303012
Simona Horníčková: Lužickosrbská 228/13, Šumperk, vedená u MÚ Šumperk IČ: 11737409
FORZA SERVIS s.r.o.: Lužickosrbská 228/13, Šumperk, SZ:C 45246, vedená u krajského soudu v Ostravě, IČ:28650701

1. Smlouva o výuce a výcviku

Smlouva o poskytnutí výuky a výcviku mezi autoškolou a žadatelem o řidičské oprávnění (dále jen žadatel) se uzavírá dle zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona 247/2000 Sb., o získání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva o poskytování výuky a výcviku mezi autoškolou a žadatelem je ze strany autoškoly uzavřena převzetím posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel a žádosti o řidičské oprávnění (dále jen „žádost“). Pokud s ohledem k věku žadatele vzniká povinnost o odpovědnosti jiné osoby, musí být žádost doplněna podpisem zákonného zástupce.

Autoškola se zavazuje na základě takto uzavřené smlouvy poskytnout žadateli teoretickou výuku a praktický výcvik k získání řidičského oprávnění a dále zajistit žadateli konání závěrečné zkoušky z odborné způsobilosti. Průběh výuky, výcviku a zkoušky se řídí zákonem 247/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Obsah výuky a výcviku se řídí prováděcí vyhláškou č.167/2002 Sb.(dále jen „vyhláška“).

Žadatel podáním žádosti o přijetí k výuce a výcviku souhlasí se smluvními podmínkami autoškoly.

Žadatel při zahájení výuky a výcviku obdrží průkazku žáka, do které učitel zaznamenává účast na výcviku

2. Cena kurzu

Ceny za výuku a výcvik jsou cenami sjednanými dohodou mezi autoškolou a žadatelem dle platného ceníku autoškoly. Provozovatel autoškoly může poskytovat akční slevy. Ceny vždy obsahují výuku a výcvik v rozsahu dle zákona a náklady autoškoly spojené s první závěrečnou zkouškou. Každá další opakovaná závěrečná zkouška je hrazena žadatelem dle platného ceníku.

Ceny jsou uvedeny v ceníku, který je umístěn na webových stránkách www.hornickovaautoskola.cz a na provozovně Lužickosrbská 228/13, Šumperk (1.patro).

Úhradu objednané výuky a výcviku provede žadatel při předání žádosti autoškole v hotovosti, nejpozději do 10 dní.

Při platbě převodem z účtu je splatnost objednané výuky a výcviku v plné výši dle ceníku do 7 dní.

V případě individuální dohody je možná též úhrada formou max. 3. splátek v hotovosti bez navýšení. První splátka u sk.AM,A1,A2,A,B,B+E,T je 8.000Kč, u sk.C,C+E,D je 15.000Kč. Splátka je vždy součástí celkové ceny za výuku a výcvik. Autoškola určí žadateli termíny splatnosti jednotlivých splátek.

Není-li některá splátka uhrazena v termínu splatnosti, je toto důvodem, aby žadateli dále nebyla poskytována výuka a výcvik, dokud nebude platba provedena.

3.Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy je možné ze strany žadatele i autoškoly.

Oznámení o předčasném ukončení výcviku musí být druhé straně vždy předáno v písemné podobě.

Odstoupení se považuje za právně účinné dnem doručení písemného odstoupení od smlouvy.

V případě předčasného ukončení výcviku bude provedeno vyúčtování na základě absolvované výuky a výcviku. Došlo-li k nedoplatku, je žadatel povinen kurzovné doplatit.

Na požádání žadateli autoškola v termínu dle dohody, nejpozději však do 15 dnů, vystaví doklad o absolvované výuce a výcviku.

4. Odstoupení od smlouvy ze strany autoškoly

Autoškola si vyhrazuje právo nezahájit výcvik, a nebo nepokračovat v již zahájeném výcviku, pokud žadatel během výuky pozbyl zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, byl mu vysloven správním orgánem nebo soudem trest zákazu řízení motorových vozidel, během výcviku zvlášť hrubým způsobem opakovaně porušuje pokyny instruktora a tím ohrožuje bezpečnost silničního provozu, majetek autoškoly nebo život a zdraví ostatních účastníků silničního provozu.

Pokud bude žadateli vysloven zákaz řízení motorových vozidel v průběhu kurzu, je povinen o tom neprodleně autoškolu informovat. V takovém případě se považuje výcvik za ukončený ze strany žadatele.

Pokud žadatel řádně neukončí výuku a výcvik v autoškole do 18 měsíců od zahájení výcviku v autoškole, je autoškola oprávněna odstoupit od smlouvy s žadatelem. V tomto případě se bude považovat výcvik za ukončený ze strany žadatele, bez nároku na vrácení kurzovného.

5. Odstoupení od smlouvy ze strany žadatele

Odstupuje-li žadatel písemně od smlouvy, bude mu vrácen ze strany autoškoly přeplatek na základě řádného vyúčtování výcviku a výuky.

Autoškole v případě předčasného ukončení výuky a výcviku bez udání závažného důvodu (zdravotní nezpůsobilost k řízení motorových vozidel) vzniká nárok na smluvní poplatek ve výši 1000 Kč. Smluvní poplatek bude zaúčtován do závěrečného vyúčtování kurzovného.

Při odstoupení od smlouvy ze strany žadatele i autoškoly, autoškola započítává cvičnou jízdu u sk. AM, A1, A2, A, B: 45min za 700Kč a u sk. C, E, T, D: 45min za 1.200Kč a dále  absolvovanou výuku teorie 45min za 250kč. Rozdíl se odečte od ceny uhrazeného kurzovného a bude vyplacen žákovi zpět. Současně žák obdrží zpět žádost a zdravotní posudek s potvrzením o absolvování výuky a výcviku.

6. Cvičné jízdy

Cvičné jízdy objednává žadatel vždy u svého instruktora. Termín jízdy je závazný. Cvičnou jízdu, kterou má žadatel již objednanou a na kterou se nemůže dostavit, omlouvá nejpozději 12 hod. před smluveným termínem jízdy, a to telefonicky svému instruktorovy. Smluvní pokuta za neomluvenou neúčast, a nebo zmaření jízdy ze strany žadatele činí 450 Kč a je splatná před zahájením další následující lekce výcviku.

Pokud se žadatel nedostaví na objednanou cvičnou jízdu bez omluvy, je instruktor povinen čekat na smluveném místě 10 minut, během této doby učiní pokus kontaktovat žadatele telefonicky. Po překročení této doby se jízda považuje za zmařenou ze strany žadatele, jízda propadá, žák hradí poplatek za zmařenou jízdu 450Kč. Pokud se žadatel dostaví se zpožděním, je smluvená jízda pokrácena o dané zpoždění, pokud se žadatel a instruktor nedomluví jinak (záleží na časových možnostech instruktora).

Pokud se instruktor nedostaví na objednanou jízdu bez omluvy, je žadatel povinen čekat na smluveném místě 10 minut, během této doby učiní pokus kontaktovat instruktora telefonicky. Pokud se žadateli nepodaří kontaktovat instruktora během 10 minut, považuje se jízda za zmařenou ze strany instruktora. Žadatel se v takovém případě neprodleně obrátí na vedení autoškoly, se kterým vzniklou situaci vyřeší. Zmeškaný čas jízdy zaviněný instruktorem autoškoly bude nahrazen bezplatným prodloužením některé z následujících výcvikových lekcí nebo zařazením mimořádné náhradní lekce.

Žadatel se zavazuje, že se ke cvičné jízdě i závěrečné zkoušce dostaví ve stavu, kdy jeho způsobilost nebude dle platných právních norem vyloučena např. požitím alkoholu, návykové látky apod. V případě, že žadatel způsobí autoškole škodu ve stavu vylučujícím způsobilost k řízení motorového vozidla, nese plnou odpovědnost za její náhradu.

7. Závěrečné zkoušky

K závěrečné zkoušce z odborné způsobilosti (dále jen zkouška) bude žadatel předveden nejdříve po splnění povinného rozsahu výuky a výcviku dle zákona 247/2000 Sb. Termíny zkoušek přiděluje autoškole příslušný odbor obce s rozšířenou působností a autoškola nemůže do jejich plánování zasáhnout. Termíny zkoušek se žadatel o řidičské oprávnění dozví vždy s dostatečným časovým předstihem od svého instruktora.

Pokud se žadatel nemůže dostavit na objednaný termín zkoušky, omlouvá se nejpozději 48 hodin před zahájením zkoušky, a to instruktorovi, nebo vedení autoškoly pomocí e-mailu, SMS, a nebo telefonicky.

Autoškola si vyhrazuje právo nepředvést k opakované zkoušce žadatele, jehož nedostatečná úroveň odborné způsobilosti vylučuje úspěšné složení zkoušky, a žadatel neučinil žádný krok ke zvýšení své odborné způsobilosti např. pokračovacím výcvikem nebo konzultací.

8. Pojištění škody na vozidle a majetku

V cenách výcviku je zahrnuto zákonné a havarijní pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla, se kterými je prováděn výcvik. V případě dopravní nehody se dle zákona rozlišuje zavinění žáka a instruktora, o zavinění rozhoduje správní orgán nebo soud.  

9. Závěrečná ustanovení

Žadatel má právo požadovat změnu instruktora v případě, že není s průběhem výuky spokojen.

Pokud žadatel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím instruktora, může se odvolat k vedení autoškoly.

Pokud žadatel nesouhlasí s rozhodnutím vedení autoškoly, má právo absolvovat další výcvik a zkoušku v jiné autoškole. V takovém případě se výuka a výcvik ukončí podle pravidel pro odstoupení od smlouvy ze strany žadatele dle obchodních podmínek.